Bhaktivedanta Academy of Culture and Education- Treasure House of Authentic Vedic knowledge

The topmost source of spiritual knowledge

SHRUTI

SMRUTI

ITIHAAS / HISTORY

ACHARYA BOOKS

18 PURANAS

1. Rgved

2. Saamaved

3. Yajurved

VEDAS

4. Atharvaved

UPAVEDAS

Ayurveda

3. Naradiya 

5. Padma 

2. Garuda 

6. Varaha 

1. ​Bhagavata

Dhanurveda

4. Vishnu 

VEDANGAS

Samhitas 

Bramhanas

Kalpa (ritual details)

Shiksha (pronounciation)

Vyaakarana (Grammar)

Nirukta (Etymology)

Chhandas (Meters)

Jyotish (Astronomy)

8. ​Brahmand

7. ​Bhavishya

Aranyakas

11. Brahma

10. ​Markandey

9.Brhmvaivart

UPANISHADS

1. Isha

Corporate Seminars

CHILDREN BOOKS

12. ​Vamana

13. Matsya

2. Kena

1. Panchatantra

3. Katha

4. Prashna

5. Mundaka 

6. Mandukya

14. Kurma

15. ​Skanda

16. Linga

17. ​Shiva

18. ​Agni

7. Taittiriya 

8. Aitareya 

​9.Chandogya 

10. Brihadaranyaka 

11. Brahma

12. Jabala

13. Shvetashvatara

14. Hamsa

15. Aruneya

16. Garbha

18. Narayana

19. Paramahamsa

20. Amritabindu